Praha 1 připravila jedinečnou šanci v podobě startovacích bytů pro mladé lidi

29 ledna, 2016
0 komentářů

Tzv. startovací nové byty pro mladé lidi do 35 let, nabízí mezigenerační a multifunkční dům, postavený Městskou částí Praha 1 v Samcově ulici. Developerský projekt ale není určen pouze pro mladé lidi. V prvních třech podlažích se totiž budou nacházet i byty s pečovatelskou službou, určené pro seniory z Prahy 1, kteří osazenstvo domu doplní. O obsazování bytů umístěných ve čtvrtém a pátém podlaží, bude probíhat losování. Zájemci o kvalitní a cenově přístupné bydlení v novostavbě, se mohou do této soutěže hlásit až do 22. 2. 2016, kdy bude registrace ukončena.

Radní Tomáš Macháček, mající v Praze 1 na starost bytové i nebytové prostory, vysvětluje: „Byty jsou určeny mladým lidem, kteří opouštějí zázemí svých rodičů či příbuzných a chtějí se osamostatnit. Správu bytů bude zajišťovat naše městská část, výše nájemného bude oproti standardnímu výběrovému řízení stanovena pevnou částkou 125,-Kč/m2/měsíc a celková doba nájmu nepřesáhne tři roky.“

Startovacích malometrážních bytů, nacházejících se ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží nového domu na adrese Samcova 3 a které jsou určeny k osazování novými nájemníky právě formou losování, bude celkem 19. Pro losování byla zvolena veřejná soutěž o dvou kolech. Komise pro otevírání obálek bude v prvním kole hodnotit formální správnost přihlášek. Do vlastního veřejného losování, tedy do druhého kola soutěže, budou zařazeny ty přihlášky, které budou splňovat stanovené náležitosti. Na úřední desce Úřadu MČ Praha 1, bude následně vyvěšeno oznámení o splnění formálních náležitostí přihlášek. Podmínkou pro získání nového bytu touto formou, je osobní účast uchazečů, jejichž přihlášky budou zařazeny do losování. V případě, že se uchazeč nebude moci z jakéhokoliv důvodu účastnit osobně, je povoleno za sebe poslat zástupce, který ale musí být vybaven plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.
Datum losování bylo stanoveno na 3. 3. 2016 a provede ho herečka Veronika Nová.

Může Vás zajímat:  Developerský projekt Tulipa Třebešín úspěšně míří do druhé fáze výstavby

Začátek losování bude zahájen od 13 hodin ve společenské místnosti v přízemí nového domu v Samcově 3. Do konce března by potom mělo dojít k předání bytů do užívání novým majitelům.
Podmínky pro účast v losování jsou pevně stanoveny. O pronájem startovacích bytů se mohou ucházet výhradně fyzické osoby a musí splňovat pár základních bodů. Těmi se rozumí:

  1. uchazeč musí být občanem ČR nebo EU
  2. v době podání přihlášky do soutěže nesmí uchazeč přesáhnout věkovou hranici třiceti pěti let
  3. trvalé bydliště uchazeče musí být hlášeno po dobu minimálně desíti let na území Městské části Praha 1
  4. uchazeč nesmí mít nájemní či vlastnické právo k jinému bytu
  5. uchazeč nesmí mít trvalý pobyt na adrese Úřadu Městské části Praha 1

V případě manželů, či partnerů, kteří se budou o byt ucházet, musí alespoň jeden z nich splňovat podmínky trvalého pobytu na území Prahy 1 po dobu minimálně desíti let.
Jelikož dává radnice přednost obsazování menších bytů jednotlivci a větších pak manžely a partnery, vyzvala uchazeče o startovací byty předsedkyně Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva MČ Praha 1, Šárka Táborská: „Startovací byty ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží nového objektu jsou o velikosti 1+kk a 2+kk, a tak všechny jednotlivé uchazeče, případně partnery či manžele, žádáme, aby do přihlášky uvedli, jakou velikost bytu upřednostňují.“

Další povinností uchazeče o účast v soutěži, je nutnost přiložení k podané přihlášce i písemné čestné prohlášení o disponování finančních prostředků, nutných pro následné složení smluvní kauce. Pokud podají přihlášku manželé, či partneři, musí toto čestné prohlášení o dostatku finančních prostředků, určených na zaplacení smluvní kauce, podepsat alespoň jeden z nich. Jedná se o částku ve výši tří měsíčních nájmů, kterou musí vylosovaný a následně potvrzený uchazeč složit na účet radnice. Podle rozhodnutí Rady MČ Praha 1se tak musí stát ještě před podpisem nájemní smlouvy. Ta bude s vylosovaným uchazečem uzavřena na dobu určitou, tedy na dva roky, s možností prodloužení nájemní doby maximálně o další jeden rok.

Může Vás zajímat:  Developerská společnost Trigema vydala úspěšnou emisi dluhopisů

Historie uličky, jež kdysi dávno patřila pekařům
Pro současný název Samcova ulice se přiklání dvě verze: dům U Samců, jež má číslo popisné 1177/1anebo podle Václava Samce ze Stráže, jemuž na počátku 17. století patřil dům s číslem popisným 1194. Spíše ulička nežli ulice Samcova, se nachází mezi ulicemi Klimenstkou a Petrskou, které víceméně spojuje. V jejím těsném sousedství se nachází vltavské nábřeží a kostel sv. Petra. Souběžně s ulicí Samcovou leží ulice Mlynářská. Ty na počátku 15. století získaly společný název „Mezi pekaři“ a to zřejmě podle provozovatelů pekařského řemesla, kteří se v těchto končinách usazovali. Jelikož ulice směřovala k Novoměstským mlýnům, byla později nazývána Mlýnskou. Tento název uličce vydržel až do roku 1869, kdy získala název současný. Její charakter byl spolu s okolím ovlivňován existencí osady kolem kostela sv. Petra. Jedná se o prastarou cestu, vedoucí ke Starému Městu, v ose dnešní Klimentské ulice a vltavským pobřežím, kde byli usazeni soukeníci, rybáři a mlynáři.

Více informací o startovacích bytech a soutěži naleznete: ZDE a ZDE.

Zanechat komentář